Arbetsområden och prioriteringar

 

Klimatsamverkan Skånes vision

Det ska vara enkelt att leva klimatsmart, här omvandlas klimatsmarta idéer till konkreta handlingar.

Vi behöver ett samlat grepp om klimatarbetet i Skåne. Organisationerna Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner har goda förutsättningar att göra det.

Syftet med Klimatsamverkan är att skapa samsyn och att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Detta gäller nämnda organisationer men även i ett bredare perspektiv där vi involverar alla andra organisationer, företag och medborgare i Skåne. Ledorden i arbetet ska vara att skapa samsyn, samverkan och samordning.

Bakgrund

Klimatsamverkan Skåne är en gemensam offentlig plattform för klimatarbetet i Skåne, som etablerades av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Skånes Kommuner år 2010. Genom Klimatsamverkan Skåne ges möjligheter till ett nödvändigt erfarenhetsutbyte med syfte att skapa samsyn, ta tillvara möjligheter till påverkan, säkerställa samordning av resurser och insatser att skapa överblick över aktuella och planerade uppdrag och insatser.

Varför behövs Klimatsamverkan Skåne?

Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Klimatsamverkan Skåne har sedan starten arbetat utifrån följande ansatser.

1. Arena för diskussion – skapa respektive dra nytta av befintliga arenor i syfte att få ett effektivt erfarenhets- och kunskapsutbyte och samtidigt minska hinder och intressekonflikter.

2. Igångsättare/katalysator – stimulera till ett ökat klimatarbete i Skåne och att arbeta för att resurser finns som möjliggör detta. Samordna resurser och insatser genom att skapa överblick över vad som görs och är på gång.

3. Opinionsbildare – bedriva ett aktivt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå och nyttja respektive organisations styrkor.

Från visioner 2010 mot mål för 2030

2010 startade Klimatsamverkan Skåne kampanjuppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020, som hittills har undertecknats av fler än 300 aktörer – kommuner, företag, föreningar och privatpersoner – runt om i Skåne. Dessa aktörer har visat att det är möjligt att minska utsläppen av fossila bränslen från både sin energianvändning och sina transporter och flera av dem är på god väg att nå kampanjens höga ambitionsnivå om att få bort sina fossila bränslen i hela sin verksamhet till 2020.

Nu behöver hela Skåne gå flera steg i samma riktning – mot ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne år 2030. Under våren 2018 beslutade både Skånes Kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen om Klimat- och energistrategi för Skåne, som arbetades fram inom Klimatsamverkan Skåne under ledning av Länsstyrelsen Skåne. I strategin finns delmål, prioriterade områden och åtgärder för att nå ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne.

Åtgärderna i Klimat- och energistrategin för Skåne är en del i det regionala arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och bidrar till uppfyllandet av Parisavtalet från 2015.

Prioriterade åtgärdsområden 2019-2020

Klimatsamverkan Skåne ska arbeta inom två områden:

  • samverka kring genomförandet av åtgärder i Klimat- och energistrategi för Skåne
  • samverka kring insatser för att anpassa Skåne till ett förändrat klimat, utifrån rapporten Klimatsäkrat Skåne Klimatsamverkan Skåne

I Klimat- och energistrategi för Skåne beskrivs nio prioriterade åtgärdsområden som olika aktörer, bland annat de tre ingående organisationerna i Klimatsamverkan Skåne, behöver arbeta kraftfullt med för att nå målen till 2030.

För perioden 2019-2020 ska samverkan ske inom de prioriterade åtgärdsområdena i klimat och energistrategin och klimatanpassning, med särskilt fokus på samverkan kring:

  • Effektiva och fossilfria transporter
  • Forskning, innovation och näringslivsutveckling

Regionala målsättningar

Klimat- och energistrategi för Skåne har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner. Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. 

Klimatmål för Skåne till år 2030 
• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990 (motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp).
• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person.
• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.