Prioriterade åtgärdsområden

En viktig framgångsfaktor för att Skåne ska nå sina högt ställda klimatmål är att stärka dialogen och samverkan mellan olika aktörer i länet. Klimat- och energistrategin pekar ut totalt nio prioriterade åtgärdsområden för att öka förutsättningarna att nå de regionala klimatmålen. För respektive område redovisas även förslag på regionala aktörer som kan bidra till att initiera och genomföra åtgärderna.