Projekt och samarbeten

Klimatsamverkan Skåne driver flera projekt och ingår i ett stort antal samarbeten.

Green Regions with alternative fuels for transport - GREAT

GREAT är ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar även med att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

Läs mer här

Projekttid: Januari 2015 – oktober 2019
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Transporter

Incitament för energieffektivisering

Projektet Incitament för energieffektivisering är ett nationellt projekt som drivs av länsstyrelserna i Sverige och syftar till att hjälpa små och medelstora företag som berörs av miljötillsyn med deras arbete att bli mer energieffektiva. Målet är 1500 små och medelstora företag ha kommit igång med att minska sin energianvändning på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Läs mer här

Projekttid: September 2016- juni 2020
Ansvarig organisation: Energimyndigheten
Område: Industri

FUTURE

FUTURE ska kvalificera utvecklingen av framtidens intelligenta energi- och resurssystem så att de baseras på hållbara energislag och återvunna material. Projektet består av sju visionära fallbaserade samarbeten mellan de tre regionerna inom Greater Copenhagen. De sju fallen testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi eller resursanvändning.

Läs mer här

Projekttid: Februari 2018- januari 2021
Ansvarig organisation: Sustainable Business Hub
Område: Forskning, innovation och näringslivsutveckling

Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag fas 2

Projektet är en del av Energimyndighetens samlade satsning av projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet. Syftet med programmet är att projekten ska samverka och förstärka varandra. Energieffektiviseringsnätverk fas 2 ska bidra till en effektivare energianvändning bland de deltagande företagen.

Läs mer här

Projekttid: januari 2019- december 2020
Ansvarig organisation: Energimyndigheten
Område: Industri

STEPS - Sustainable Plastics and Transition Pathways

STEPS är ett Mistrafinansierat forskningsprogram som drivs från Lunds Universitet tillsammans med SLU Alnarp, RISE IVF och mer än 20 andra externa partners. Deltagarna i STEPS representerar hela värdekedjan från råvara till färdig produkt och har för avsikt att öka möjligheten för att använda biomassa, förbättra återvinning och recycling samt studera hur man kan påverka samhället för att introducera en mer hållbar produktion och användning av plast.

Läs mer här

Projekttid: Januari 2016- december 2020
Område: Forskning, innovation och näringslivsutveckling

LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. LIFE Coast Adapt är ett 4-årigt EU-projekt i samverkan med tre skånska kommuner, Lunds Universitet, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Läs mer här

Projekttid:
Juni 2018- december 2022
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Klimatanpassning

Urban Magma

Urban Magma har visionen att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA, avfall och grönstruktur. En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag. Detta genom att genomföra aktiviteter och driva projekt i samverkan mellan städer, universitet och näringsliv för att hitta hållbara lösningar på städernas försörjningsystem.

Läs mer här

Projekttid: Mars 2016- mars 2026
Ansvarig organisation: Sustainable Business Hub
Område: Forskning, innovation och näringslivsutveckling
Länk till hemsidan: https://urbanmagma.se

Sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Projektets huvudsakliga mål är att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Läs mer här

Projekttid: Maj 2018- april 2021
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Transporter

Elbilslandet Syd

Elbilslandet Syd har till syfte att påskynda omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge. Detta genom aktiviteter som ökar andelen resor med elfordon eller andra fordon som drivs med fossilfria drivmedel och minska andelen fossildrivna fordon. Projektet består av fyra delprojekt: omställning av företagens fordonsflotta till fossilfria drivmedel, utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning, elbilstaxi och plattform för affärs- och innovationsutveckling för fossilfria transporter.

Läs mer här

Projekttid: Januari 2018- december 2020
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Transporter
Länk till hemsidan: https://elbilslandetsyd.se/

Fossilbränslefria kommuner 2.0

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 är ett fortsättningsprojekt som bygger vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” som genomförts under 2016- 2018. Nu väljer sju (Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla) av de tio kommunerna att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne fortsätta och utveckla samarbetet mot nya mål.

Läs mer här 

Projekttid: September 2019- december 2022
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Transporter

KOSAVA 2.0: nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Nationellt centrum för samordnad varudistribution arbetar på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

Läs mer här

Projekttid: juni 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Sydost
Område: Transporter

REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor

Genom projektet REDI ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Genom att ersätta en del av resorna med digitala möten kan tid och pengar sparas, stress och klimatavtryck minska och effektiviteten och samverkan öka. Genom att resa mindre kan vi faktiskt få tid till att träffas mer.

Läs mer här

Projekttid
: juni 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Energikontoren Sverige
Länk till hemsidan: https://re-di.se

Klimatväxling i Skåne

Samverkansprojektet Klimatväxling i Skåne är en av många konkretiseringar av Skånes klimat- och energistrategi. Syftet är att ta fram ett verktyg som hjälper organisationer, kommuner och privata aktörer att göra sina tjänsteresor mer hållbara.

Läs mer här

Projekttid: januari 2018- april 2021
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Transporter

Cirkulära Skåne

Cirkulära Skåne syftar till att stötta kommuner i att skapa strukturer för, och komma igång med, cirkulär upphandling. Projektet kommer att identifiera vad kommunerna vill upphandla med cirkulära egenskaper och identifiera företag som vill utveckla dessa produkter och tjänster samt stödja dessa företag. Projektet ska också utveckla modeller för hur kommuner kan dela resurser mellan sig.

Läs mer här

Projekttid: Januari 2019- december 2021
Ansvarig organisation: Hållbar utveckling Skåne
Område: Offentlig förebild

Noder - Energikartläggningsstöd för små- och medelstora företag

I Noder får företag stöd och information om energikartläggningar. Målet är att så många små och medelstora företag som möjligt ska minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi.

Läs mer här

Projekttid: 2015- december 2020
Ansvarig organisation: Energimyndigheten
Område: Industri

Fastighetsägare som prosumenter - stödstrukturer och hinder

Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga och analysera förutsättningar för att få en betydande ökning av antalet prosumenter (producerande elkonsumenter) hos privata och offentliga fastighetsägare av lokaler, samt att analysera hur de etablerade bolagen inom eldistribution, elproduktion och elhandel uppfattar möjligheter och hinder med denna utveckling. Projektet kommer inte bara att kartlägga hinder och möjligheter utan också i samverkan med aktörer i främst Skåne ta fram lösningsförslag och verktyg att arbeta vidare med i syfte att få till stånd en snabbare omställning av elsystemet som är hållbar även utifrån aspekter som är kopplade till kvalitet och säkerhet.

 Läs mer här

Projekttid: Oktober 2018- december 2020
Ansvarig organisation: Internationella miljöinstitutet
Område: Förnybar energiproduktion

Länsstyrelserna – Tillsammans för klimat- och energifrågor i fysisk planering

Projektet syftar till att öka kunskapen och kapaciteten hos landets 21 länsstyrelser i arbetet med att främja integrering av energi- och klimataspekter i kommunal fysisk planering. Vidare syftar projektet till att öka Länsstyrelsernas möjlighet att ge kommunerna råd och stöd i den fysiska planeringen.

Läs mer här

Projekttid: Oktober 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelserna
Område: Planering

Fossilbränslefria uppstartskommuner

Ett projekt för de kommuner som skrivit under uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Här ges kommunerna stöd och inspiration att utveckla sin arbetet med att fasa ut fossil energi inom den egna verksamheten. Fokus är kommunernas fordon och tjänsteresor samt kommunikation. Insatser som genomförs är tex. inventering av fossil energianvändning, analys av fordonshantering, resvaneundersökningar och kommunikation för att synliggöra arbetet.

Läs mer här

Projekttid: November 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Kommunförbundet Skåne
Område: Transporter

Hållbar upphandling Skåne

Projektet har som syfte att utveckla den strategiska kapaciteten att integrera och följa upp miljö- och klimatkrav i den offentliga upphandlingen i Skånes kommuner. Målet ska nås genom mellankommunalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utvecklandet av metoder som underlättar den intrakommunala processen fram till kravställning samt uppföljning.

 Läs mer här

Projekttid: November 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Kommunförbundet Skåne
Område: Offentlig förebild
Länk till hemsidan: https://kfsk.se/energikontoretskane/projekt/aktuella-projekt/hallbar-upphandlingsprocess/

Hållbar bilism

Under projektet kommer ungefär 20 hushåll med hög andel bilresor att granskas för att öka förståelsen för deras incitament till förändring. Denna ”testbädd” med utvalda hushåll kommer att visa på vilka åtgärder och insatser som är mest klimateffektiva och hur dessa kan skalas upp.

Läs mer här

Projekttid: December 2018- maj 2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Transporter

 

KLIMAT - Klimatsmarta masstransporter

Det finns stora samhällsvinster att göra om en större andel ballastmaterial kan återbrukas – både transporterna och mängden jungfruligt material som behöver brytas kan minska – men då krävs bättre samordning av masstransporterna. Syftet med projektet är att ta ett första steg mot mer hållbara masstransporter och minska deltagande aktörers växthusgasutsläpp med minst fem procent.

Läs mer här

Projekttid: November 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Transporter

Hållbara resor – Företag

Projektet riktar in sig på resor hos anställda i företag, både inom tjänsten och till/från arbetsplatsen. Projektet koncentrerar medvetet sina insatser till lite större tjänsteföretag i tätort som upplever problem med trafiksituationen för de anställda. Genom resvaneundersökningar, nätverk, coaching, uppföljning och ”Företagsutmaningen” skapas ett systematiskt och långsiktigt arbete hos deltagarna och fångar deras behov av stöd och externa insatser för ett mer hållbart resande.

Läs mer här

Projekttid: december 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Transporter

 

Uthålliga kommuner i Skåne 2020

Projektet syftar till att öka kunskapen bland länets kommuner och berörda aktörer om hur vi kan integrera klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen. Detta genom aktiviteter som vänder sig till såväl offentlig verksamhet som näringsliv och enskilda individer.

Läs mer här

Projekttid: Juni 2016- oktober 2019
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Planering

 

Repowering III – potential och dialog

Den äldsta vindkraften i Sverige byggdes på de bästa vindlägena, ofta i slätt- och kustlandskap i södra Sverige. Dessa verk börjar nu nå sin tekniska livslängd och det är dags att börja arbeta samordnat med planering över sektors-gränserna för repowering. Målet är att ta fram ett kunskaps-underlag, som visar på potentialen, samt utifrån detta och andra erfarenheter utbilda regionala och kommunala tjänstepersoner och politiker för att öka deras medvetenhet.

Läs mer här

Projekttid: November 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Kommunförbundet Skåne
Område: Förnybar energiproduktion

Energiplanering 2.0

I projektet Energiplanering 2.0 får skånska kommuner kunskap och stöd i arbetet med att ta fram en energiplan genom ett coachningsprogram. Programmet innehåller seminarier, workshops och nätverksträffar. Målet är att deltagande kommun ska ha en ny energiplan att arbeta utifrån efter projektets slut.

Läs mer här

Projekttid: November 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Kommunförbundet Skåne
Område: Planering

Fossilbränslefria kommuner - inspirationsnätverk 2

För de kommuner som skrivit under uppropet 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020, men har begränsade resurser att jobba aktivt med utfasningen av fossil energi, finns inspirationsnätverket. Målet är ett långsiktigt, systematiskt och strukturerat arbete med att fasa ut fossila bränslen i kommunens verksamhet, främst genom att lyfta praktiska exempel från kommuner som kommit långt i frågan.

Läs mer här

Projekttid: November 2018- oktober 2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Transporter

 

Skåneracet

Skåneracet är ett roligt sätt för skånska elever och lärare att lära sig med om klimatsmart resande. Under en valfri dag under en bestämd period får alla skånska elever i årskurs 6 resa vart de vill med Skånetrafiken helt gratis. Svarar de rätt på ett gäng kluriga frågor under tiden kan hela klassen dessutom vinna varsin sommarbiljett på Skånetrafiken.

Läs mer här

Projekttid: Januari 2018- december 2020
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Transporter

Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne - från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader

Syftet med detta projekt är att erbjuda 5 skånska kommuner möjlighet att:

1) genomföra en undersökning av hur fastighetsförvaltningen fungerar idag, 2) delta i kompetensutveckling i energieffektiv fastighetsförvaltning, och 3) ta fram en kommunspecifik handlingsplan/politiskt beslutsunderlag för energieffektiv fastighetsförvaltning för varje deltagande kommun.

Läs mer här

Projekttid: April 2019- december 2019
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen Skåne
Område: Bostäder och fastigheter

 

Rädda maten Skåne

Mycket resurser kan sparas på att minska offentligt och privat matsvinn. Projektet arbetar tvärsektoriellt och regionalt mot hållbarhetsmålet att till 2030 halvera det globala matsvinnet genom aktiviteter och erfarenhetsutbyten. Projektet bygger på en utmaning mellan Skåne och Västra Götaland som grundar sig i tanken att öka motivationen, dela fler goda exempel och få genomslag nationellt. På sikt kan Skåne och Västra Götaland i sitt långsiktiga arbete gemensamt utmana andra regioner.

 Läs mer här

Projekttid: Januari 2019- december 2019
Ansvarig organisation: Hållbar utveckling Skåne
Område: Konsumtion

Solar Region Skåne

Solar Region Skåne är en ideell förening som bildades 2007. Föreningens syfte är att främja ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap om solenergi.

Läs mer här

Ansvarig organisation: Kommunförbundet Skåne

Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

Läs mer här

Ansvarig organisation
: Kommunförbundet Skåne

Nätverk för industriell symbios i Skånes kommuner (UBIS)

I projektet UBIS (Urban Baltic Industrial Symbiosis) deltar tio olika partners från fem länder. Tillsammans ska vi lära oss mer om industriell symbios, sprida kunskaper och inspirera fler att arbeta med industriell symbios. Projektet startade januari 2017 och pågår under tre år.

Läs mer här

Ansvarig organisation:
Kommunförbundet Skåne

Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Syftet med Energioptimeringsnätverket är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter.

Läs mer här

Ansvarig organisation: Kommunförbundet Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk till vilket Skånes samtliga energi- och klimatrådgivare är anslutna. Energi- och klimatrådgivarna utbyter erfarenheter, deltar i utbildningar och studiebesök och planerar gemensamma arrangemang. Inom nätverket finns också ett mentorsprogram där nya rådgivare vid behov kan få en mentor som hjälper till med praktisk kunskap och om vilka arbetssätt som lämpar sig mot olika målgrupper. 

Läs mer här

Ansvarig organisation:
Kommunförbundet Skåne

Skånes Vindkraftsakademi

Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet och syftar till att kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och på ett inkluderande sätt verka för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter. Medlemmarna kommer från näringsliv, offentliga sektorer, akademi och föreningsliv.

Läs mer här

Ansvarig organisation:
Kommunförbundet Skåne

 

 

Nätverk för Hållbart resande

Transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö är en stor utmaning att lösa och för Region Skåne är det angeläget att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på resor och transporter på bred front i Skåne och i den egna verksamheten.

Läs mer här

Ansvarig organisation: Region Skåne

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas. Region Skåne har tagit på sig rollen att koordinera Skånes färdplan för biogas. 

Läs mer här

Ansvarig organisation: Region Skåne

Cykelstrategi för Skåne

Cykelstrategi för Skåne har tagits fram i samråd med kommuner, näringsliv och idéburen sektor. Nu börjar arbetet med att genomföra de insatser som pekas ut som nödvändiga för att Skåne ska bli Sveriges främsta region för cykling.

Läs mer här

Ansvarig organisation: Region Skåne

Cykla i Skåne

Cykla i Skåne är en digital cykelkarta och reseplanerare som hjälper dig att hitta den snabbaste eller säkraste vägen att cykla. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt att välja cykeln som transportmedel samt få uppslag och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur.

Läs mer här

Projekttid: 2013 –
Ansvarig organisation: Region Skåne
Område: Transporter

Översta steget

Översta steget har syfte att bidra till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall förbättrar verksamheten och minskar samtidigt miljöpåverkan. Kostnader minskar och kvaliteten och arbetsmiljön i verksamheten kan förbättras.

Läs mer här

Projekttid: Januari 2019- december 2020
Ansvarig organisation: Hållbar utveckling Skåne
Område: Konsumtion