Klimat- och energistrategi för Skåne

I Skåne nådde vi målen för klimatutsläppen 2020 redan 2015. Nu höjer vi ribban ytterligare. Till 2030 ska klimatutsläppen sänkas med ytterligare två tredjedelar från dagens nivå.

I juni 2018 antogs en ny gemensam klimat- och energistrategi av Klimatsamverkan Skånes medlemmar (Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner).

– Klimatarbetet har varit framgångsrikt i Skåne. Vi har höga ambitioner och ska gå före. Det har vi gjort de senaste tio åren, och det vill vi fortsätta göra, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen i Skåne.

Det tidigare regionala målet att minska växthusgasutsläppen med 30 procent till 2020 från 1990 års nivå nåddes alltså redan 2015. Detta trots att Skånes befolkning samtidigt växte med 235 000 personer och hade en kraftig ekonomisk tillväxt under perioden.

Tre faktorer till framgång

– Jag ser tre viktiga faktorer till att vi lyckades så bra. Den första är utbyggnaden av fjärrvärmen som har bidragit till att fasa ut oljepannorna i villorna. Den andra är att även industrin minskat sitt oljeberoende. Den tredje är den klimatsamverkan vi har mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Skånes Kommuner, säger Petter Forkstam, ordförande för Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne.

I den nya klimat- och energistrategin är målet att klimatutsläppen i Skåne ska sänkas med ytterligare två tredjedelar till 2030. Det kan jämföras med det nationella målet som har 2045 som målår.

Skåningar beredda ändra beteende

– Målet är högt ställt, men vi har skåningarna med oss. När vi frågade 3000 personer i Skånepanelen svarade nästan alla att de ser klimathotet som ett allvarligt problem och att de är beredda att ändra sitt beteende av hänsyn till klimatet, säger Dolores Öhman, regionråd i Region Skåne.

Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för klimat- och energistrategin, pekar på att den största utmaningen är att minska fossilberoendet i trafiken.

Dags att fasa ut olja och bensin

– Även här måste vi fasa ut olja och bensin för ner utsläppen. Här krävs omfattande insatser, men positiva steg har redan tagits. Genom det statliga Klimatklivet har Skåne fått 2200 nya laddpunkter för elfordon, säger Tommy Persson.

Nya klimatmål för Skåne till år 2030

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990 (motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp).
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.