Skånes klimatmål 2030

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990 (motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp).

Målet omfattar utsläpp som sker från verksamheter i Skåne som geografiskt område. Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar växthusgaser som ingår i Sveriges rapportering till UNFCCC (FN:s klimatkonvention).

  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person. 

Målet omfattar växthusgasutsläpp som uppstår regionalt, nationellt och internationellt på grund av privat och offentlig konsumtion i Skåne. Målet baseras på beräkningar av konsumtionsbaserade
utsläpp på nationell nivå.

  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.

Målet avser slutlig energianvändning. Sett till energiintensitet (energianvändning kopplat till BNP) motsvarar den minskade energianvändningen 56 procent vid en årlig ekonomisk tillväxttakt på 2 procent under perioden.

  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.

Målet utgår ifrån befintligt målsättning för färdmedelsfördelning i Skåne år 2030.

  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Målet omfattar inte internationell luft- och sjöfart.