Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i att dämpa och förebygga hälsokonsekvenser av global uppvärmning, det menar ST-läkarna Sara Svensson och Ida Persson, som under 2019 startade upp lokalföreningen Läkare för miljön Skåne. Genom föreningen hoppas de kunna upplysa fler om sambandet mellan klimat och hälsa för att på så sätt nå en snabbare utveckling mot ett fossilfritt samhälle, med en hållbarare hälso- och sjukvård på köpet.

Det var i samband med en panel i Hållbar sjukvård under 2019 års Almedalsvecka som ST-läkarna Sara Svensson och Ida Persson träffades för första gången. Sara, som verkade fackligt under Sjukhusläkarnas klimat- och hälsagrupp, och Ida, som var aktiv i påverkansgruppen #doctorsforfuture och i Läkaresällskapets klimatpolicygrupp, såg då ett behov att samla skånska läkare som värnade om miljön. Kort därefter bildades lokalföreningen Läkare för miljön Skåne.

– Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i att dämpa och förebygga hälsokonsekvenser av global uppvärmning, berättar Ida Persson och hänvisar till erfarenheter från Storbritannien som visat på att en hållbar och klimatsmart hälso- och sjukvård medfört samordningsvinster i form av både klinisk effektivisering och ekonomiska besparingar. Nyligen pekade Lancet Countdown ut klimatomställningen som vår tids viktigaste hälsofråga och WHO beskriver Parisavtalet som århundradets potentiellt viktigaste hälsoavtal.
– Vilka ska föra fram det budskapet till politiker, arbetsgivare och allmänhet om inte vi läkare?

Ökat engagemang bland läkare

Huvudföreningen Läkare för miljön, associerad till Svenska Läkaresällskapet, har sedan starten 1991 verkat för en god livsmiljö och folkhälsa med hållbarhet som genomgående tema. Vid starten låg fokus på läkemedels och kemikaliers påverkan på miljön men under senare år har klimatförändringarnas hälsoaspekter och hållbar sjukvård kommit att dominera arbetet. Idag jobbar föreningen allt mer med upplysning kring hälsovinsterna av en omställning till ett fossilfritt samhälle.  I samma veva har organisationen märkt av ett ökat intresse, med flera nystartade lokalföreningar som följd.
– Tanken med lokalföreningen Läkare för miljön Skåne är att skapa en kärna av aktiva medlemmar som under lättsammare förhållanden träffas på regelbunden basis för att sedan ta stöd av mer passiva medlemmar via en Facebookgrupp när det behövs, t.ex. för underskrifter och informationsdelning, berättar Sara Svensson.

Samarbete över yrkesgränser

Det första steget för Läkare för miljön Skåne är att upplysa läkare och övrig vårdpersonal om sambandet mellan klimat och hälsa och betydelsen av att ha en robust hälso- och sjukvård, väl rustad för klimatförändringarnas nya sjukdomspanorama. Parallellt kommer gruppen samarbeta med andra klimatorganisationer och nätverk i Skåne som jobbar för ett fossilbränslefritt Skåne.
– Vi lever i en tid där stora förändringar måste till. Alla branscher och yrkeskårer behöver hitta sin ingång och sin funktion, förklarar Ida och menar att det för egen del handlar om att hantera och anpassa sitt arbetssätt mot ett delvis nytt medicinskt område.
– Det kommer krävas både handlingskraft, kreativitet och samarbete över yrkesgränserna. Jag ser fram emot det!

Är du läkare eller yrkesverksam inom vården? Anmäl medlemskap i Läkare för miljön! Gå med i Läkare för miljön Skånes Facebookgrupp eller meddela intresse till ida.a.persson@skane.se om du vill engagera dig eller bidra med mer passivt stöd.